wupti.com A/S · Rosbjergvej 33 · DK-8220 Brabrand · CVR-nr. 35 95 47 16 · Telefon 89 30 89 00

Kontokøb (erhverv)

Nedenfor følger forretningsbetingelserne og privatlivspolitikken, der gælder for kontokøb (erhverv) hos wupti.com A/S.

Såfremt en kunde (”Kunden”) ønsker at anmode om oprettelse af konto til brug for kontokøb (erhverv) på www.wupti.com, udfyldes nedenstående kontooprettelsesskema. Herefter skal Kunden sørge for at printe, behørigt underskrive, indscanne og sende dette dokument retur til wupti.com A/S på følgende e-mailadresse: [email protected]

Når wupti.com A/S modtager dokumentet retur, orienteres Kunden umiddelbart herefter om, hvorvidt konto kan oprettes.

Såfremt konto kan oprettes uden sikkerhedsstillelse, modtager Kunden unikt login til www.wupti.com (e-mailadresse og adgangskode), hvorefter køb kan foretages på nedenstående forretningsbetingelser på www.wupti.com.

Såfremt konto kan oprettes mod sikkerhedsstillelse, jf. nedenstående pkt. 8, modtager Kunden orientering herom. Når wupti.com A/S modtager behørig sikkerhedsstillelse, modtager Kunden unikt login til www.wupti.com (e-mailadresse og adgangskode), hvorefter køb kan foretages på www.wupti.com på nedenstående forretningsbetingelser. Ønsker Kunden ikke at stille den krævede sikkerhed, vil konto ikke blive oprettet.

Anmodning om oprettelse af konto med kredit (erhverv)

Download printervenlig version

 

Forretningsbetingelser for kontokøb (erhverv)

 1. Alle oplysninger om det unikke login bør opbevares forsvarligt, idet Kunden hæfter for alle køb, der foretages via det unikke login på www.wupti.com.
   
 2. wupti.com A/S tilbyder kun kontokøb til danske firmaer og institutioner. Enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder m.v., hvor der ikke forefindes offentligt tilgængelige årsregnskaber, kan som udgangspunkt ikke tilbydes kontokøb, medmindre der stilles sikkerhed for det til enhver tid værende kreditmaksimum, jf. nedenstående pkt. 8.
   
 3. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. For at sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal Kunden anvende de på fakturaen påførte betalingsoplysninger til betaling af fakturaer. Såfremt Kunden vælger at betale fakturaen på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan korrekt og rettidig kreditering af kontoen ikke sikres.
   
 4. Faktura(er) og betalingspåmindelse(r) sendes til Kundens følgende e-mailadresse: ____________________
   
 5. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil wupti.com A/S forbeholde sig ret til at spærre kontoen samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
   
 6. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse (dog højst 3 x kr. 100,00). Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
   
 7. Opsigelse af denne aftale kan fra Kundens side kun ske ved skriftlig henvendelse til wupti.com A/S. Over for Kunden kan wupti.com A/S skriftligt opsige aftalen med en måneds varsel. I tilfælde af sådan opsigelse, er Kunden forpligtet til at betale saldoen i overensstemmelse med betalingsbetingelserne, der fremgår af ovennævnte pkt. 3. Ved misligholdelse kan aftalen ophæves uden yderligere varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
   
 8. wupti.com A/S forbeholder sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse af Kunden, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af Kunden.
   
 9. Undertegnede giver ved sin underskrift wupti.com A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. kreditvurdering af Kunden, såvel nu som løbende.

Privatlivspolitik for kontokøb (erhverv)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Ansøgning og oprettelse af konto til brug for kontokøb
 • Kreditvurdering
 • Udsendelse af kontoudtog, fakturaer, rykkere, mv.
 • Administration af din relation til os som kunde
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om oprettelse af konto til brug for kontokøb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Opfyldelse af lovgivningen, herunder bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Køn og alder
 • IP adresser
 • Købs- og betalingsoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere, herunder men ikke begrænset til inkassovirksomhed

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med oprettelse af kontoen til brug for kontokøb samt efterfølgende køb.

Opbevaring af dine personoplysninger
Såfremt konto til brug for kontokøb ikke kan oprettes, sletter vi dine personoplysninger inden to måneder efter du har modtaget afslag på oprettelse af konto til brug for kontokøb.

Såfremt konto til brug for kontokøb oprettes, opbevarer vi dine personoplysninger i kontraktens løbetid. Dine personoplysninger slettes 72 måneders efter kontoen lukkes som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

Profilering
Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din adfærd på vores hjemmeside, og de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med tilmelding til et eller flere af vores nyhedsbreve.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

Cookies
https://www.wupti.com/artikler/cookiepolitik?searchtext=cookie

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

***

Jeg erklærer ved min underskrift, at jeg kan forpligte Kunden i henhold til ovenstående forretningsbetingelser for kontokøb og accepterer hermed samtidig disse forretningsbetingelser på vegne af Kunden.